Group Pictures


Christmas Dinner 2016
Jiannan, Violet, Monica, Brianna, Nathan, Craig, Kelsey, Qinxuan, Andy, Evan, Ohyun, Guan, Lingchao

Beach BBQ 2016
Kui, Kelsey, Andy, Ohyun, Guan, Nathan, Jackie, Nikkie, Craig (and wife), Lingchao, Mike, Jiannan (and wife/son)

Hiking 2016
Kui Zhang, Lingchao Cai, Andy Smaligo, Ohyun Kwon, Craig Lee, Nathan Dupper (and wife)

Christmas Dinner 2015
Left: Nathan Dupper, Craig Lee, Andy Smaligo, Joseph Fan, Joshua Jeong
Right: Jiannan Zhao (and wife), Ohyun Kwon, Kui Zhang, Lingchao Cai

Disneyland 2015
Left: Joanna Marshall, Joshua Jeong, Andy Smaligo, Kui Zhang, Lingchao Cai
Right: Ohyun Kwon, Craig Lee, Nathan Dupper, Zifeng Qin

2009(alternate)

Back: Tioga Martin, Gardner Creech, Zhiming Wang, Gregg Barcan, Brian Blank, Ian Andrews, Joseph Fan
Front: Venus Vakhshori, San Khong, Judy Szeto, Ohyun Kwon, Qihai Xu

2007(alternate)

Back: Chris Henry, Hongchao Guo, V. Sriramurthy, Reymundo Villa, Ian Andrews, Yang Tran, Gregg Barcan
Front: Hannah Fiji, Kui Lu, Zhiming Wang, Gardner Creech,
Ohyun Kwon, Tioga Martin, Sang Khong, Qihai Xu

2006

Back: Alon Agua, Inchang Choi, Gardner Creech, Reymundo Villa, V. Sriramurthy
Front: Chris Henry, Ohyun Kwon, Erica Lee, Breeyawn Ririe,
Hannah Fiji, Dayanara Parra, Yang Tran, Ley Fang

2004

Chris Henry, Amanda Dennis, Ronald Li, Reymundo Villa, Sabrina Castellano,
Ohyun Kwon, Hannah Fiji, Arnald Schaffer, Yang Tran

2002

Back: Joseph Gargano, Rey Villa, Jay Wang, Xue-Feng Zhu
Front: Jie Lan, Huifung Chu, Ohyun Kwon, Xiaohui Du